14. 10. 2008.

JANČEVSKI POTPISUJE,MURATOVIĆ NA PROBI

Pre­ma pi­san­ji­ma da­našnjih me­dija 34-​go­dišnji ve­z­ni igrač Igor Jančev­ski us­pio se dogo­vo­ri­ti sa Upravom kluba pa će na­red­nih da­na pot­pi­sa­ti ugo­vor, a novi igrač koji je stigao na probu je napadač Vedran Muratović.
Ve­dran Mu­ra­to­vić rođen je 04.10. 1983 u Zagre­bu. Po vok­a­ciji je na­pa­dač. Ka­rij­e­ru je počeo u Di­na­mu iz Zagre­ba u ko­jem je prošao sve mla­de selek­cije. Na­k­on ju­ni­ors­kog staža u se­zo­ni 2003/04 Ve­dran pot­pi­su­je svoj prvi pro­fe­si­o­nal­ni ugo­vor za Ka­men In­grad iz Ve­li­ke. Dok je igrao za ka­men In­grad spa­zi­li su ga skau­ti iz Ko­p­ri­vni­ce pa je na­red­nu se­zo­nu na­stu­pao za Sla­ven Be­lu­po. Na­k­on što je preras­tao hr­vats­ku li­gu u se­zo­ni 2005/06 odla­zi u Bu­gars­ku prel­a­zi u ta­da no­vog prvoli­gaša PFC Vihren San­dan­ski. U se­zo­ni 2006/07 pono­vo mij­en­ja državu i klub. Ovaj put odla­zi u Grčku gd­je jed­nu se­zo­nu na­stu­pa za grčki prvoli­gaš OFI Cre­te sa Kri­ta. Prošle se­zo­ne na­stu­pao je za fran­cu­ski trećeli­gaš L'En­ten­te iz Saint-​Gra­tien-​a. Na­k­on po­vrat­ka iz Fran­cus­ke bio je na pro­bi u ne­k­o­li­ko hr­vats­kih klubo­va ali ni­ti u jedn­om nije us­pio pot­pi­sa­ti pro­fe­si­o­nal­ni ugo­vor. Ve­dran Mu­ra­to­vić tre­nut­no je slob­o­dan igrač sa čistim pa­pi­ri­ma što znači da bez pro­ble­ma može pot­pi­sa­ti ugo­vor za bi­lo ko­ji klub.

Nema komentara: